Nội dung bài trắc nghiệm:

Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 06 mô đun sau:

  • Mô đun 1 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
  • Mô đun 2 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
  • Mô đun 3 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Ms. Word)
  • Mô đun 4 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Ms. Excel).
  • Mô đun 5 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Ms. PowerPoint).
  • Mô đun 6 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Ứng dụng CNTT Nâng cao (3 mô đun thi ):

  • Mô đun 7 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao (Ms. Word nâng cao).
  • Mô đun 8 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao (Ms. Excel nâng cao).
  • Mô đun 9 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao (Ms. PowerPoint nâng cao).

Lưu ý:

1. Đăng nhập hệ thống mới được phép làm bài trắc nghiệm (đề mẫu)

- Tài khoản đăng nhập : <Số báo danh hoặc mã số sinh viên>, mật khẩu gồm 6 ký tự (được cung cấp)

- Trường hợp không đăng nhập được vui lòng email về địa chỉ: dientoan@hcmut.edu.vn để được hổ trợ.

2. Thời lượng

- Thời lượng làm bài: 30 phút (tính liên tục kể từ khi click làm bài)